Projekty

Choroba Alzheimera

By 23 grudnia, 2021 Bez komentarza

Strategiczne kierunki rozwiązań w zakresie organizacji opieki nad pacjentami z Chorobą Alzheimera – wyniki przeglądu międzynarodowego Planów Alzheimerowskich

Progres

100%

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przeprowadził prace projektowe dotyczące wypracowania optymalnego modelu organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad pacjentami z chorobą Alzheimera, zgodnego z koncepcją ochrony zdrowia opartą na wartości Value Based Healthcare. Wstępem do projektu była analiza wybranych międzynarodowych Planów Alzheimerowskich, które stanowić mogą benchmark dla opracowania Polskiego Planu dla choroby Alzheimera.

Wytyczne dla polskiego Planu Alzheimerowskiego

Rekomendacje panelu eksperckiego

W dniu 10 grudnia 2021 r. z inicjatywy Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego doszło do spotkania ekspertów klinicznych, systemowych, przedstawicieli MZ, NFZ, organizacji pacjenckich, którzy podjęli interdyscyplinarną dyskusję nt. celów strategicznych i działań operacyjnych, które powinny być uwzględnione w polskim planie na rzecz chorych na Alzheimera.

Podczas spotkania omówiono wnioski płynące z przeglądu międzynarodowego planów alzheimerowskich w innych krajach. Na ich podstawie zaprezentowano i omówiono rekomendacje dla Polski. W ramach podsumowania dyskusji zainicjowanej podczas spotkania eksperci zostali poproszeni o wskazanie domen działań strategicznych, które powinny znaleźć się w Planie Alzhemierowskim dla Polski oraz wskazanie kluczowych działań, które powinny być traktowane jako priorytetowe na najbliższe lata. Ocena przeprowadzona została za pomocą kwestionariusza ankiety, na której wypełnienie uczestniczący w seminarium otrzymali 7 dni.

Partnerzy projektu