Projekty

Hematoonkologia

By 19 sierpnia, 2019 24 października, 2019 Bez komentarza

Zastosowanie Modelu Value Based Healthcare w polskiej hematoonkologi.
Identyfikacja kluczowych mierników wartości

Progres

35%

W trakcie prac badawczo – naukowych prowadzonych w obszarze systemowych rozwiązań w obszarze hemetoonkologii eksperci IZWOZ zdefiniowali 3 kluczowe obszary optymalizacji opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową krwi istotne zarówno
z perspektywy pacjentów jak i klinicystów. Są to: dostęp do nowoczesnej diagnostyki i farmakoterapii, koordynacja leczenia oraz standaryzacja terapii i monitorowanie efektów. W wyniku analiz opracowany został rekomendowany do wdrożenia w polskim systemie model kompleksowej, koordynowanej opieki specjalistycznej nad pacjentem KOS-HEM.

Mając na uwadze ograniczone spektrum narzędzi klinicznych w leczeniu pacjentów dotkniętych chorobami układu krwiotwórczego
i chłonnego, na które składają się diagnostyka, farmakoterapia i ewentualnie przeszczep istotne jest zapewnienie jak najlepszej dostępności i efektywności tych elementów procesu terapeutycznego.

Inwestycjom w hematoonkologię musi towarzyszyć proces pomiaru wartości zdrowotnej dostarczanej polskiemu pacjentowi i całej gospodarce na każdym etapie leczenia.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przed jakimi stoi polska hematoonkologia prowadzimy obecnie  kompleksowy projekt wdrożenia modelu Value Base Healthcare w tym obszarze.

Projekt realizowany jest w 3 etapach, na który składają się:

1

Mapowanie doświadczenia pacjenta przed wdrożeniem modelu opieki
Badanie Patient Experiance realizowane wspólnie z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszeniem Hematoonkologiczni, Fundacją OnkoCafe, Fundacją DKMS, Fundacją Urszuli Jaworskiej oraz Stowarzyszeniem Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczką Szpikową
2

Tworzenie mechanizmów sprzyjających tworzeniu wartości zdrowotnej w hematoonkologi:
a. mierniki wartości zdrowotnej w wybranych jednostkach chorobowych
b. pomiar wyników – wytyczne do rejestrów kontraktowych
3

Całościowa analiza kosztów i projekcie finansowania

W ramach realizacji projektu i systemowej dyskusji na temat stanu obecnego i przyszłości leczenia hematoonkologicznego w Polsce zorganizowaliśmy w podczas VX Forum Rynku Zdrowia panel „Kierunki zmian w hematoonkologii na rzecz poprawy wartości zdrowotnej”.

Zaprezentowane wstępne wyniki badania Patient Experience zostały poddane szerokiej dyskusji w gronie klinicystów, ekspertów systemowych oraz organizacji pacjentów.

Partnerzy projektu