Center of Value
Based Healthcare

jest ośrodkiem wspierającym transformację sektora ochrony zdrowia w Polsce.

Center of Value Based Healthcare
jest centrum kompetencji
utworzonym w marcu 2019 r.

przy Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Uczelni Łazarskiego

Jesteśmy pierwszym w Polsce ośrodkiem naukowym , którego praca koncentruje się na integracji środowisk eksperckich, naukowych, pacjenckich, świadczeniodawców, płatnika publicznego oraz decydentów w celu jak najszybszej implementacji koncepcji VBHC do polskich realiów systemowych.

Jesteśmy propagatorem modelu Michaela Porter’a i wraz z szerokim gronem interesariuszy podejmujemy prace zmierzające do identyfikacji kluczowych mierników wartości zdrowotnej oraz stworzenia nowego modelu płatności za kompleksową opiekę medyczną, premiującego efekt leczenia istotny dla pacjenta.

Inicjujemy i moderujemy dyskusję publiczną poświęconą transformacji systemu ochrony zdrowia w system pacjentocentryczny nakierowany i oparty o mierzalne efekty zdrowotne.

Sukces wdrożenia i upowszechniania w Polsce modelu VBHC zależy w dużej mierze od dialogu kluczowych interesariuszy rynku ochrony zdrowia w Polsce, a także od otwartości i umiejętności czerpania z doświadczeń innych krajów, którym udaje się z sukcesem wdrażać koncepcję VBHC, na którą składają się skuteczność kliniczna, wysoka jakość świadczeń oraz efektywność kosztowa.

dr. Małgorzata Gałązka - SobotkaDyrektor Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego

Klienci i Partnerzy CoVBHC